TDD w React.js z pomocą react-testing-library

wp-content/uploads/2017/10/React_logo_wordmark-300x101-1-e1508612391308.png
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami
 40. Wady React Hooks
 41. React Hooks: Piszemy własne hooki!

Jak tworzyć komponenty w React.js zgodnie z TDD dzięki react-testing-library? Jak zamockować axios? Jak napisać testy odporne na refactoring? To i kilka innych sztuczek w artykule poniżej 🙂

Trzymanie się zasad TDD (Test-Driven Development) pisząc aplikacje po stronie front-endu w React.js może wydawać się trudniejsze niż testowanie kodu po stronie back-endu.

Musimy w jakiś sposób wyrenderować nasz komponent, zasymulować interakcje użytkownika z przeglądarką, reagować na zmiany propsów i stanu naszego komponentu, a na koniec jeszcze przetestować asynchroniczne metody wywołane przez na przykład kliknięcie w przycisk na stronie.

Aby pokryć te wszystkie scenariusze w naszych testach, dochodzi często do sytuacji, w których stają się one nieczytelne, jeden zależy od drugiego, mockujemy na potęgę i w rezultacie mamy testy napisane wg. antypatternów.

Szanuj swój czas

Z moich obserwacji dużo osób tworzy cały działający komponent i dopiero wtedy zabiera się za pisanie do niego testów, a następnie okazuje się, że nie da się przetestować go w obecnej implementacji i trzeba go przepisać. Tracimy na tym czas, cierpliwość i pieniądze pracodawcy.

Dostępne rozwiązania

Na nasze szczęście istnieje wiele bibliotek, które rozwiązują nam problem renderowania komponentu (np. Enzyme), mockowania odpowiedzi z servera (np. MockAxios), ale często mają nie do końca jasne API jak w przypadku tego pierwszego — czym do cholery różni się od siebie Shallow, MountRender i którego powinienem użyć?!?

O projekcie

Na potrzeby artykułu stworzymy małą aplikację, która po kliknięciu w przycisk będzie pobierała z zewnętrznego API losowy kawał, w którym główną rolę pełni Chuck Norris. Będziemy stopniowo pisać testy z pomocą react-testing-library, a następnie tworzyć komponent i starać się żeby testy przeszły.

Pisząc testy będziemy mieć w głowie to zdanie:

Zaczynamy

Projekt stworzymy z boilerplate create-react-app, Axios użyjemy do pobierania danych z zewnętrznego API, do uruchamiania testów Jest’a, do mockowania zewnętrznego API MockAxios, a do renderowania komponentów, triggerowania akcji i obsługi asynchronicznych metod react-testing-library — świetnej i ultra lekkiej biblioteki stworzonej przez cytowanego już wcześniej Kent C. Dodds.

Generujemy projekt z create-react-app wg. instrukcji, a następnie instalujemy dodatkowe zależności (do stworzenia projektu możemy użyć także CodeSandbox):

npm install axios
npm install --save-dev axios-mock-adapter react-testing-library 

Struktura

Tworzymy podobną sktrukture plików jak poniżej:

 - src
   - __tests__
     - jokeGenerator.test.js
   - joke.js
   - jokeGenerator.js
   - index.js

Piszemy pierwszy test

Zaczniemy od napisania testu do komponentu Joke, którego funkcją będzie wyświetlenie tekstu przekazanego przez propsy (jokeGenerator.test.js):

test("Joke komponent otrzymuje propsy, a następnie renderuje text", () => {
 const { getByTestId } = render(
  <Joke text="The funniest joke this year." />
 );

 expect(getByTestId("joke-text")).toHaveTextContent(
  "The funniest joke this year."
 );
});

Już tłumaczę co tu się dzieje. Idąc od góry widzimy funkcję render zaimportowaną z paczki react-testing-library. Przekazujemy do niej nasz jeszcze nie istniejący komponent.

Funkcja ta zwraca obiekt zawierający kilka przydatnych metod (pełna lista metod) min. getByTestId — zwraca nam element HTML przyjmując data-testid jako argument.

Czym jest data-testid? Jest to unikalny atrybut elementu na podstawie którego możemy napisać odpowiedni selektor HTML.
Korzystając z tej metody możemy napisać expecta, który oczekuje, że innerHTML będzie równy „The funniest joke this year„.

Dzięki data-testid nasze testy stają się odporne na refactoring ponieważ polegamy na wartościach, które w kodzie już raczej się nie zmienią. Należy jednak korzystać z tego z rozwagą, chcemy przecież aby nasz test odzwierciedlał to, jak użytkownik będzie z aplikacji korzystał.
Dlatego najlepiej stosować data-testid, gdy metody getByText/queryByText zawiodą.

npm test

Uruchamiamy testy i widzimy:

Joke is not defined

Tego się spodziewaliśmy! Joke jeszcze nie istnieje, stworzyliśmy do tej pory tylko pusty plik joke.js.
Napisaliśmy test, w którym jasno widać czego od komponentu oczekujemy. Teraz naszym zadaniem jest nie dotykając już testu sprawić, aby test przeszedł (joke.js):

export default ({ text }) => (
 <div data-testid="joke-text">
  {text}
 </div>
);

Po przeładowaniu testów jeśli zrobiłaś wszystko tak jak ja, test powinien przejść 🙂

Drugi komponent

Zadaniem drugiego komponentu będzie pobranie losowego kawału z API po kliknięciu w przycisk, zapisanie go w state komponenetu i wyrenderowanie dzięki znanemu już nam Joke.

Startujemy oczywiście od napisania testu. Jest to większy komponent, zatem test będziemy pisać stopniowo i będziemy starali się żeby jak najczęściej był „zielony”.

test("Komponent 'JokeGenerator' pobiera randomowego suchara i go renderuje", async () => {
 const { getByText } = render(<JokeGenerator />);

 expect(getByText("Brak suchara")).toBeTruthy();
});

Widzimy znaną już nam funkcję render, tylko tym razem wyciągamy z niej getByText. Jak łatwo się domyśleć, zwraca nam element HTML z podanym przez nas tekstem jeśli takowy oczywiście istnieje.

Chuck Norris can overflow your stack just by looking at it.

Odświeżamy testy i mamy:

JokeGenerator is not defined

Wiemy co z tym zrobić:

export default class JokeGenerator extends React.Component {
 render() {
  return <div />;
 }
}

Rezultat:

Unable to find an element with the text: **Brak suchara**. This could be because the text is broken up by multiple elements. In this case, you can provide a function for your text matcher to make your matcher more flexible.

Chcemy wyświetlić powyższy tekst gdy nie mamy w state żadnego kawału:
Wiemy co z tym zrobić:

export default class JokeGenerator extends React.Component {
 state = {
  joke: null
 };

 render() {
  const { joke } = this.state;

  return (
   <React.Fragment>
    {!joke && <div>Brak suchara</div>}
   </React.Fragment>
  );
 }
}

Teraz chcę zasymulować kliknięcie w przycisk przez użytkownika i zobaczyć wiadomość, że mój kawał się ładuje, a domyślny tekst Brak Suchara znika. Użyjemy w tym celu metody Simulate.

import { render, Simulate } from "react-testing-library"
Simulate.click(getByTestId("laduj-suchara"));

expect(queryByText("Brak suchara")).toBeNull();

expect(querybyText("Ładuję...")).not.toBeNull();

queryByText różni się od getByText tym, że ten pierwszy gdy nie znajdzie elementu zwraca null, a ten drugi rzuca błędem.

Po przeładowaniu testów:

Unable to find an element by: [data-testid="laduj-suchara"]

Tworzymy buttona i przy okazji metode która ustawi nam loading state na true.

export default class JokeGenerator extends React.Component {
 state = {
  joke: null,
  loading: false
 };

 loadJoke = () => {
  this.setState({loading: true });
 };

 render() {
  const { joke, loading } = this.state;

  return (
   <React.Fragment>
    {!joke && !loading && <div>Brak suchara</div>}
    {loading && <div>Ładuję...</div>}

    <button
     onClick={this.loadJoke}
     type="button"
     data-testid="laduj-suchara"
     >
     Załaduj losowy kawał
    </button>
   </React.Fragment>
  );
 }
}

Testy elegancko przechodzą. Zamockujmy teraz odpowiedź z serwera używając MockAxios.

import MockAxios from "axios-mock-adapter";

Zaraz nad pierwszym testem dopiszmy ten fragment kodu:

const mock = new MockAxios(axios, { delayResponse: Math.random() * 500 });

afterAll(() => mock.restore());

Na początku drugiego testu, w którym testujemy JokeGenerator dodajmy:

mock.onGet().replyOnce(200, {
  value: {
   joke: "Really funny joke!"
  }
});

A na końcu tego samego testu:

await wait(() => expect(queryByText("Ładuję...")).toBeNull());

expet(queryByTestId("joke-text")).toBeTruthy();

Metoda wait (importujemy ją tak samo jak Simulaterender) czeka (domyślnie 4500ms) na callbacka dopóki ten nie przestanie zwracać erroru. Interwał w jakim sprawdzane jest wyrażenie w callbacku to domyślnie 50ms.

Dzięki tej metodzie możemy testować min. asynchroniczne działania w naszej aplikacji.

Co ciekawe wait dostępne jest jako oddzielna paczka (react-testing-library z tej paczki korzysta). Stworzył ją Łukasz GandeckiThe Brain Software House.

Po tych modyfikacjach powinniśmy dostać taki błąd:

Expected value to be truthy, instead received: 
null

Aby nasz test zaczął ponownie przechodzić musimy zmodyfikować naszą metode loadJoke:

loadJoke = async () => {
 this.setState({ loading: true });

 const { data: { value: { joke } } } = await axios.get("https://api.icndb.com/jokes/random");

 this.setState({ loading: false, joke });
};

oraz wyrenderować nasz kawał przy użyciu Joke:

{joke && !loading && <Joke text={joke} />}

Test powinien ponownie zrobić się zielony, a my mamy pewność, że wszystko działa.

Zauważcie, że jeszcze ani razu nie otworzyliśmy przeglądarki i nie przetestowaliśmy tego ręcznie, ale dzięki temu w jak pisaliśmy testy (w sposób w jaki użytkownik normalnie korzysta z aplikacji) mamy 100% pewność, że nasza mała aplikacja po prostu działa.

Dodajmy na koniec JokeGenerator do index.js i odpalmy przeglądarke:

const App = () => (
 <div style={styles}>
  <JokeGenerator />
 </div>
);

Bonus

Sposób w jaki napisaliśmy nasze testy umożliwia nam wykorzystanie ich jako testów e2e bez dodawania ani jednej linijki kodu.

Wystarczy, że zakomentujemy fragmenty kodu odpowiedzialne za mockowanie Axios’a i gotowe! Uruchom teraz testy, a będą korzystać z prawdziwego API.

Podsumowanie

W razie problemów kod całego projektu dostępny jest na CodeSandbox.

Zachęcam do zapoznania się z pełną dokumentacją react-testing-library. Mamy do dyspozycji więcej metod do znajdywania elementów w naszym wirtualnym DOM-ie, zwracania wartości tekstu z elementu itd. Poznaj React Testing Library w dwa dni na naszym szkoleniu!

Mam nadzieję, że dzięki mnie czegoś się dzisiaj nauczyliście i wykorzystacie parę technik w Waszych projektach.

Michał Baranowski

Nawigacja po kursie:
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami
 40. Wady React Hooks
 41. React Hooks: Piszemy własne hooki!

Nie wysyłamy spamu, tylko wartościowe informacje. W każdej chwili możesz się wypisać klikając „wypisz się” w stopce maila.

Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Binki
Binki
2 lat temu

błąd przy pierwszym tescie import ReactDOM from 'react-dom';
szukałem na necie ale np rozwiązanie z przeinstalowaniem react-dom nie pomogło

Michał z typeofweb.com
Admin
Michał z typeofweb.com (@michal-miszczyszyn)
2 lat temu
Reply to  Binki

Jaki błąd? Skąd ten kod? Jesteś pewien, że nie miało być import * as ReactDOM from 'react-dom'?

Łukasz Polowczyk
Łukasz Polowczyk
2 lat temu

Mam pytanie nie na temat.
Czy mógłbyś zrobić zestawienie forów, na których można zadawać pytania po polsku o frontend? Prócz tych grup facebookowych, chodzi o zwykłe fora, ale też tematyczne, gdzie można liczyć na jakąś odpowiedź i w miarę szybką. 🙂

Michał z typeofweb.com
Admin
Michał z typeofweb.com (@michal-miszczyszyn)
3 lat temu

Możesz zadawać pytania tutaj 😉

Piotr z blog.piotrnalepa.pl

Będę musiał temu dać szansę w jakimś mniejszym projekcie. Dzięki za wprowadzenie.

trackback

[…] Michał Baranowski — TDD w React.js z pomocą react-testing-library […]

Back to Top
Zobacz też:
YouTube: Moje pierwsze kroki

Jak za pewne zauważyliście, na blogu Type of Web ostatnio dzieje się mniej. Przyczyna jest prosta: poświęcam sporo czasu przygotowaniu materiałów wideo na YouTube! Type of Web na YouTube Pojawienie się...

Zamknij